Newsletter

Zapisz sie, aby otrzymywac informacje o ofercie sklepu JM Home.


1. Sklep internetowy www.jmhome.pl (dalej sklep internetowy lub JMHome) prowadzi Firma: 

ABD Furniture Sp. z o.o., NIP 844-20-35-123, REGON 790666678, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000312419 – dalej Sprzedający.

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzeaż mebli, stanowiących ofertę standardową. Wszystkie produkty znajdujące się na stronach sklepu są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

I. Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem internetowego sklepu www.jmhome.pl. Dalsze uzgodnienia mogą odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu i faxu.

2. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z etapów:   I  - wybranie produktów,    II - złożenie zamówienia,    III - potwierdzenie zamówienia, IV – zapłataV  – realizacja zamówieniaVI - dostawa zamówionych produktów

3. Po złożeniu zamówienia Klient najpóźniej w 3 dniu roboczym otrzymuje e-mail z adresu: dzialobslugi@jmhome.pl potwierdzającego wpływ zamówienia wraz z określonym przewidywanym terminem jego realizacji.

4. Następnie po otrzymaniu zaliczki (data wpływu na konto Sprzedającego) Dział Obsługi kontaktuje się z Klientem celem poinformowania o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wpłata zaliczki jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania wpłaty zaliczki w terminie do 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia.

5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Sklep. W szczególności Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Klient mailowo zostanie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

6. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

7. Od chwili złożenia zamówienia do momentu wystawienia faktury zaliczkowej, Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej zmian w zakresie danych do umieszczenia na fakturze.

8. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres dzialobslugi@jmhome.pl 


II. Ceny i płatności

1. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.jmhome.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c. zgodnie z warunkami Regulaminu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach, gdy na stronie w opisie produktu wkradł się błąd dotyczący ceny lub innych właściwości towaru.

2. Ceny produktów umieszczone na stronie www.jmhome.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Przyjętą w Sklepie formą płatności jest przedpłata (zaliczka) 100%. Klient płaci 100 % należności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty przelewem bankowym na podane poniżej konto:

Numer konta PEKAO SA 03 1240 1848 1111 0000 2075 9175

Dane do przelewu ADB Furniture Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową/płatniczą dokonywane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay – w przygotowaniu

5. Promocji (w tym dotyczących obniżonej ceny sprzedaży oraz obniżonych kosztów dostawy) nie można łączyć.

6. Wpływ zaliczki na konto Sprzedającego jest podstawą do wystawienia faktury zaliczkowej.

7. Od chwili złożenia zamówienia do momentu wystawienia faktury zaliczkowej, Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej zmian w zakresie danych do umieszczenia na fakturze.

8. Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia do momentu rozpoczęcia jego realizacji. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić drogą elektroniczną na adres dzialobslugi@jmhome.pl

III. Dostawa

1. Termin realizacji zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu Dział Obsługi z Klientem.

2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem Sprzedającego lub pocztą kurierską lub mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w wybranym przez niego i zaakceptowanym przez Sprzedającego punkcie.

3. Sprzedający nie świadczy usług wnoszenia ani montażu mebli. Ewentualne uszkodzenia powstałe po stronie Klienta wskutek niewłaściwego transportu lub montażu nie mogą być podstawą do roszczeń względem Sprzedającego.

4. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt (kuriera lub pracownika Sprzedającego). 

5. Wydanie i Odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem. 

6. Wraz z zamówionym towarem zostanie dostarczona Faktura VAT.

7. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów. 


IV. Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i zgłaszane bezpośrednio do Działu Obsługi. Warunkiem uwzględnienia zgłoszenia reklamacyjnego jest zachowanie oryginalnego opakowania.

2. Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.

3. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dzialobslugi@jmhome.pl w formie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z opisem wady bądź braków.

4. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych dokonuje weryfikacji zasadności złożonej reklamacji. W przypadku uznania reklamacji zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym z prośbą o podpisanie kopii dokumentu.

5. Wartość reklamacji zostanie klientowi zwrócona przelewem na jego konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

6. Konsument zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotowi podlega produkt w stanie niezmienionym, musi posiadać oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria, dokument zakupu.

7. Zwrot towaru następuje na koszt i odpowiedzialność klienta. Towar należy kierować na adres siedziby Sprzedającego ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki.

 8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


VI. Pozostałe

1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających z umowy jest sąd polski procedujący według przepisów polskiej procedury cywilnej, niezależnie od prawa właściwego dla osoby zamawiającego i miejsca realizacji umowy. Postanowienia te nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów o jurysdykcji wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

3. www.jmhome.pl korzysta z Google Analitics (umożliwia analizę sposobu użytkowania witryny). Informacje szczegółowe dotyczące działania systemu Google Analitics: www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html Adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google Inc. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google Inc. dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w ramach wskazanej "Polityki prywatności Google Inc.". Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.jmhome.pl.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 5 grudnia 2011 roku.

V. Ochrona prywatności

 

1. Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia. W przypadku niepodania danych zamówienie nie zostanie zrealizowane.
2. Administratorem danych osobowych podawanych podczas rejestracji jest ADB Furniture. Dane przetwarzane są tylko w celu realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rodo) oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Gromadzone dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji złożonego zamówienia a następnie przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości.
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...) Klientowi przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia przeniesienia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych poprzez przesłanie informacji na adres mailowy: dzialobslugi@jmhome.pl. Klient również ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Składając zamówienie w Sklepie Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

VI. Pozostałe

1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających z umowy jest sąd polski procedujący według przepisów polskiej procedury cywilnej, niezależnie od prawa właściwego dla osoby zamawiającego i miejsca realizacji umowy. Postanowienia te nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów o jurysdykcji wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.